ทีดีอาร์ไอแนะอุดช่องโหว่ ป.ป.ช. เดินหน้าขจัดคอร์รัปชั่น | ศูนย์รวมข่าวบันเทิงไทย เกาหลี จีน ญี่ปุ่น ฮอลิวูด TalkDara.com
ศูนย์รวมข่าวบันเทิงไทย เกาหลี จีน ญี่ปุ่น ฮอลิวูด TalkDara.com  
หน้าแรก » การเมือง » ทีดีอาร์ไอแนะอุดช่องโหว่ ป.ป.ช. เดินหน้าขจัดคอร์รัปชั่น
ทีดีอาร์ไอแนะอุดช่องโหว่ ป.ป.ช. เดินหน้าขจัดคอร์รัปชั่น
โพสต์ 21 พฤศจิกายน 2558 09:07:00 น. เข้าชม 125 ครั้ง

 

 

 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ ทีดีอาร์ไอแนะปิดช่องโหว่ ป.ป.ช. ให้มีความเป็นอิสระในทางการเมืองและการเงิน ย้ำต้องโปร่งใส-เปิดเผย-ตรวจสอบได้ พร้อมจับตาคณะกรรมการชุดใหม่ สานต่อภารกิจปราบคอร์รัปชั่น

 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี 2540 ได้วางกลไกตรวจสอบทุจริต “ข้าราชการและนักการเมือง” ผ่านองค์กรอิสระ คือ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. โดยมีเจตนารมณ์ให้ทำหน้าที่ ป้องกัน ปราบปราม ตรวจสอบการทุจริตอย่างตรงไปตรงมา ไม่ขึ้นกับฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติ ปราศจากการแทรกแซงทางการเมืองทั้งในเชิงอำนาจและการเงิน

 

เพื่อเป็นการประเมินผลว่าองค์กรอิสระสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญหรือไม่ทีดีอาร์ไอได้ศึกษาวิจัยในหัวข้อ“การประเมินองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการต่อต้านคอร์รัปชั่น” ในช่วงปี พ.ศ. 2552 – 2557 พบว่า ป.ป.ช. ยังไม่สามารถสร้างผลงานบรรลุเจตนารมณ์ตามรัฐธรรมนูญได้ เนื่องจากประสบกับปัญหาขาดความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และปัญหาด้านงบประมาณ ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินงานและการบริหารงานบุคคล อีกทั้ง ป.ป.ช. ยังขาดการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง 

 

ในด้านการปฏิบัติหน้าที่ ป.ป.ช. ขาดความเป็นอิสระในการสืบสวนและเอาผิดผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการระดับสูง เนื่องจากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญปี 2540 ได้ให้อำนาจแก่ฝ่ายบริหารในการสรรหาผู้ที่จะเข้ามาเป็น ป.ป.ช. ทำให้ ป.ป.ช. อาจเกิดความเกรงใจที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบผู้มีส่วนเสนอชื่อหรือแต่งตั้งตนเป็นกรรมการ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว รัฐธรรมนูญปี 2550 จึงปรับโครงสร้างกรรมการสรรหาใหม่ โดยปรับสัดส่วนและถ่วงอำนาจโดยฝ่ายตุลาการ จากเดิมมีสัดส่วนคณะกรรมการสรรหา  15 คน ได้แก่ ฝ่ายตุลาการ 3 คน ฝ่ายวิชาการ 7 คน และฝ่ายการเมือง 5 คน เหลือเพียงคณะกรรมการ 5 คน ประกอบด้วย ฝ่ายการเมือง 2 คน และฝ่ายตุลาการคงไว้เช่นเดิม เพื่อป้องกันการครอบงำโดยฝ่ายบริหาร

 

นอกจากนี้ ป.ป.ช. ยังต้องอาศัยการอนุมัติงบประมาณจากฝ่ายบริหารที่ ป.ป.ช. ต้องทำหน้าที่ตรวจสอบ ประเด็นนี้ถือเป็นความลักลั่นอย่างหนึ่ง จึงทำให้ ป.ป.ช. ประสบปัญหาการขาดงบประมาณในช่วงที่รัฐบาลลดการสนับสนุนการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่น งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจึงไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ดังจะเห็นได้จากผลการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2558 ที่มีจำนวนคดีคงเหลือค้างอยู่มากถึง 11,048 เรื่อง ส่งผลให้สำนักงาน ป.ป.ช. กลายเป็นองค์กรตรวจสอบที่ไม่เข้มแข็งตามบทบาท ไม่สามารถตรวจสอบฝ่ายบริหารได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 

ขณะที่การบริหารงานบุคคล มีการให้ค่าตอบแทนที่ค่อนข้างต่ำไม่จูงใจบุคลากรที่มีศักยภาพให้อยู่กับองค์กร รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ยังมีความเสี่ยง เนื่องจากไม่มีกฎหมายคุ้มครองกรณีถูกฟ้องร้องกลับจากผู้ถูกตรวจสอบ นอกจากนี้ โครงสร้างและการดำเนินงานขององค์กรยังมีความเป็นราชการจึงทำให้ขาดความคล่องตัวในการดำเนินงาน

 

เมื่อไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ป.ป.ช.จึงถูกมองว่าถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง เพื่อขจัดนักการเมืองคู่แข่งฝ่ายตรงข้ามมากกว่ารักษาผลประโยชน์ของประชาชน ดังนั้น ทีดีอาร์ไอจึงเสนอแนวทางการดำเนินงานของ ป.ป.ช. ให้มีความเป็นอิสระและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ โดยป้องกันการแทรกแซงกระบวนการสรรหา ด้วยการปรับสัดส่วนของคณะกรรมการสรรหา ป.ป.ช. ให้มีความหลากหลายในสาขาวิชาชีพ เพราะที่ผ่านมาถือว่ายังคงให้อำนาจแก่ฝ่ายตุลาการ และพรรคการเมืองค่อนข้างมาก  ซึ่งยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคมแต่อย่างใด

 

อีกทั้งควรกำหนดค่าตอบแทนที่จูงใจในการดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพเข้ามาทำงานด้วยการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอตามการเสนอขอในแต่ละปีและการจัดสรรงบประมาณ ควรระบุแหล่งงบประมาณที่แน่นอน ที่จะจัดสรรให้ ป.ป.ช. ไว้ในกฎหมาย เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

รวมถึงเปิดโอกาสให้สื่อ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชั่น เพื่อลดภาระการตรวจสอบ-ป้องกันการทุจริตโดย ป.ป.ช. และยังได้สร้างทัศนคติในการต่อต้านคอร์รัปชั่นแก่ภาคส่วนต่างๆ แนวทางเหล่านี้จะเป็นปัจจัยช่วยให้เกิดการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในประเทศไทยได้อย่างแท้จริง

 

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาการขจัดปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยยังไม่เกิดผลเป็นรูปธรรมมากนัก เพราะการตรวจสอบ เอาผิดในหลายคดีค่อนข้างล่าช้า เห็นได้จากคดีทุจริตที่อยู่ในความสนใจของสาธารณะจำนวนมากยังคงค้างอยู่ในชั้นศาล รวมถึงการตั้งคำถามของสังคมต่อจุดยืนของ ป.ป.ช. ในความเป็นกลางและความโปร่งใส

 

บทบาทของ ป.ป.ช. จึงยังคงถูกสังคมเฝ้ามองอยู่เสมอ โดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมา เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา ป.ป.ช. มีมติเลือกบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการชุดใหม่ ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารราชการ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี และด้านการตรวจสอบภายใน รวม 5 คน การทำงานของ ป.ป.ช. ชุดใหม่จึงถูกคาดหวังว่าจะเดินหน้าสะสางคดีค้าคางด้วยความเป็นอิสระจากการเมืองทั้งในเชิงของอำนาจและการเงิน

 

นางวีรวัลย์ไพบูลย์จิตต์อารีหนึ่งในคณะผู้วิจัย มีมุมมองต่อสัดส่วนและแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ในอนาคตของคณะกรรมการชุดใหม่ว่า “จากสัดส่วนกรรมการที่เพิ่งได้รับการสรรหามีความหลากหลายในวิชาชีพ และเพิ่มเติมผู้เชี่ยวชาญทางด้านบัญชีเข้ามา ทำให้มีมุมมองกว้างขึ้น ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี แต่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน องค์กรควรปรับกระบวนการดำเนินงานให้เหมือนภาคเอกชนที่มีความคล่องตัวและเป็นอิสระ

 

พร้อมทั้งควรเร่งสะสางคดีที่ยืดเยื้อให้เสร็จสิ้นถึงแม้บางคดีจะอยู่ในขั้นตอนของหน่วยงานอื่นแต่ ป.ป.ช. ก็ควรแสดงบทบาทเชิงรุกในการติดตามความคืบหน้า พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนอย่างทันท่วงที เพื่อให้สังคมได้รับความกระจ่างและร่วมติดตามตรวจสอบได้”

 

“รัฐควรจัดตั้งหน่วยงานเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของป.ป.ช.อีกขั้นหนึ่ง หรือ Cross Check เพราะในปัจจุบันมีเพียงสำนักงานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ทำหน้าที่ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณเท่านั้น เพื่อให้มีการติดตามการทำงานของ ป.ป.ช. และเสริมศักยภาพในการทำหน้าที่ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นตามเจตจำนงของรัฐธรรมนูญ” นางวีรวัลย์ เสนอแนะทิ้งท้าย

 

ที่มา : ข่าวสด


โพสต์ : 

โพสต์ 21 พฤศจิกายน 2558 09:07:00 น. เข้าชม 125 ครั้ง
TAG :
  ทีดีอาร์ไอแนะอุดช่องโหว่ ป.ป.ช. เดินหน้าขจัดคอร์รัปชั่น 
ข่าวที่เกียวข้อง »
"บิ๊กตู่"ลั่น ไม่มีเงิน 2 ล้านล้าน ยัน ยกหนี้ให้ครูไม่ได้   "บิ๊กตู่"ลั่น ไม่มีเงิน 2 ล้านล้าน ยัน ยกหนี้ให้ครูไม่ได้
นักการเมืองคอตก "ประวิตร" ลั่น! ไม่คิดอนุญาตให้พรรคการเมืองประชุม เหตุ กลัวคุมยาก   นักการเมืองคอตก "ประวิตร" ลั่น! ไม่คิดอนุญาตให้พรรคการเมืองประชุม เหตุ กลัวคุมยาก
"ประสงค์ รสนา ธีรชัย" นำทีมค้านร่าง พ.ร.บ.ปิโตรเลียม ยื่นหนังสือถึงนายกฯพรุ่งนี้   "ประสงค์ รสนา ธีรชัย" นำทีมค้านร่าง พ.ร.บ.ปิโตรเลียม ยื่นหนังสือถึงนายกฯพรุ่งนี้
"เทือก"ชี้ปม"ราชภักดิ์"หวังดิสเครดิตรบ. บอก 60 ล้านก็ไม่เท่า"จำนำข้าว"เจ๊ง   "เทือก"ชี้ปม"ราชภักดิ์"หวังดิสเครดิตรบ. บอก 60 ล้านก็ไม่เท่า"จำนำข้าว"เจ๊ง
รบ.ย้ำเป้าทวงคืนป่า128ล้านไร่ ใน10ปี ชี้ รัฐรับฟังความเห็นชาวบ้าน ไม่ทอดทิ้งคนจน   รบ.ย้ำเป้าทวงคืนป่า128ล้านไร่ ใน10ปี ชี้ รัฐรับฟังความเห็นชาวบ้าน ไม่ทอดทิ้งคนจน
กทม.ท้าปชป. สอบงบเปียโน บิ๊กแป๊ะยัน3ซีเรีย ไม่ใช่กลุ่มไอเอส   กทม.ท้าปชป. สอบงบเปียโน บิ๊กแป๊ะยัน3ซีเรีย ไม่ใช่กลุ่มไอเอส
กรุงเทพโพลล์ สำรวจประชาชน  เชื่อมั่น “ประยุทธ์” ปราบคอร์รัปชัน   กรุงเทพโพลล์ สำรวจประชาชน เชื่อมั่น “ประยุทธ์” ปราบคอร์รัปชัน
 “รสนา” จี้ คสช.หยุดตามก้นทุนพลังงานผ่าน พ.ร.บ.ปิโตรเลียม 2 ฉบับ   “รสนา” จี้ คสช.หยุดตามก้นทุนพลังงานผ่าน พ.ร.บ.ปิโตรเลียม 2 ฉบับ
มาตามนัด! "จ่านิว"นั่งรถไฟไป"ราชภักดิ์" คึกคักมีนศ.เป่านกหวีดร่วมแจม   มาตามนัด! "จ่านิว"นั่งรถไฟไป"ราชภักดิ์" คึกคักมีนศ.เป่านกหวีดร่วมแจม
สุเทพ FBทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน   สุเทพ FBทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ดุสิตโพลปชช.ห่วงศก.เสถียรภาพการเมืองก่อการร้าย   ดุสิตโพลปชช.ห่วงศก.เสถียรภาพการเมืองก่อการร้าย
ชายหมูนิ่ง-เมินปชป.บี้ กรธ.เอาแน่ "คนนอก" สมช.ย้ำไม่พบไอเอส   ชายหมูนิ่ง-เมินปชป.บี้ กรธ.เอาแน่ "คนนอก" สมช.ย้ำไม่พบไอเอส
นายกห่วงเอกสารลับเตือนISรั่วหวั่นกระทบวงกว้าง   นายกห่วงเอกสารลับเตือนISรั่วหวั่นกระทบวงกว้าง
กรธ.ยังไม่สรุปปฏิรูป -ปรองดองให้ กกต. แบ่งกลุ่มที่มาสว.   กรธ.ยังไม่สรุปปฏิรูป -ปรองดองให้ กกต. แบ่งกลุ่มที่มาสว.
นายกนำครม.ทำบุญวันพ่อสนามหลวง ปชช.ร่วมแน่น   นายกนำครม.ทำบุญวันพ่อสนามหลวง ปชช.ร่วมแน่น

ศูนย์รวมข่าวบันเทิงไทย เกาหลี จีน ญี่ปุ่น ฮอลิวูด TalkDara.com  
Copyright © 2012 ศูนย์รวมข่าวบันเทิงไทย เกาหลี จีน ญี่ปุ่น ฮอลิวูด TalkDara.com All right reserved
นโยบายการให้บริการ ติดต่อลงโฆษณา ติดต่อเรา เว็บเพื่อนบ้าน
Design By TALKDARA.COM